WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ NAJWIĘKSZEJ GOSPODARKI EUROPY

Niemiecka giełda to jeden z najważniejszych rynków akcji w Europie i na świecie. Tymczasem w ofercie krajowych towarzystw znajduje się tylko jeden fundusz dedykowany giełdzie naszych zachodnich sąsiadów. Jest nim utworzony pod koniec lutego 2016 roku Investor Niemcy.

Investor Niemcy - jedyny w swojej kategorii.

WARTO WIEDZIEĆ

Potrzebujesz tylko 100 zł by zacząć inwestycję,
kolejne wpłaty to tylko 50 zł.

Ograniczone
ryzyko walutowe

Subfundusz dąży do pełnego zabezpieczenia ryzyka kursu walutowego. Ze względu na zakładany skład portfela będzie to głównie zabezpieczenie pozycji walutowej EUR/PLN.

 

 

Mocna gospodarka,
solidne spółki

Solidne fundamenty budowane przez znane na całym świecie marki, a także prężny segment małych
i średnich spółek, to wielki atut naszych zachodnich sąsiadów. Dzięki nim Niemcy są czołowym eksporterem świata. Dodatkowo, olbrzymi popyt wewnętrzny generowany przez 81 mln mieszkańców sprawia, że jest to gospodarka, która daje nie tylko duże możliwości konsumpcyjne, ale również inwestycyjne.

 

 

Dobre wyniki
funduszy bazowych

Ekspozycja na rynek niemiecki uzyskiwana jest przez cztery fundusze zarządzane przez Deutsche Asset & Wealth Management. Trzy z nich wypracowały
w perspektywie 3 i 5-letniej wyniki lepsze od ich benchmarków i nawet o kilkadziesiąt punktów procentowych wyższe od indeksu DAX.

 

 

O FUNDUSZU

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w cztery dedykowane rynkowi niemieckiemu fundusze z palety produktowej Deutsche Asset & Wealth Management: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap, Deutsche Invest I German Equities. Zarządzający z Investors TFI reguluje ich proporcje bazując na kryteriach ilościowych (m. in. historyczne stopy zwrotu, zmienność jednostek, koszty) i jakościowych. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o ostatecznym kształcie portfela inwestycyjnego.
W szczególności o kształcie tym decydują specyficzne elementy funduszy bazowych, takie jak:

 • udział w portfelu spółek o różnym poziomie kapitalizacji (wielkie, małe, średnie i duże),
 • Beta funduszu, czyli wrażliwość jednostki na zachowanie rynku
 • udział poszczególnych branż w portfelach funduszy,
 • łączny udział akcji i kontraktów terminowych w portfelach funduszy, i ich wpływ na potencjalne relatywne i nominalne stopy zwrotu poszczególnych funduszy.

Subfundusz zapewnia ograniczenie ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. Ze względu na zakładany skład portfela będzie to głównie zabezpieczenie pozycji walutowej EURPLN.

STRUKTURA AKTYWÓW

Lokatami subfunduszu są przede wszystkim tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych. Ich aktywa z kolei w każdym z czterech przypadków są inwestowane w większości w akcje emitowane przez niemieckie spółki - w zależności od produktu w są to akcje spółek o dużej kapitalizacji lub akcje z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Benchmark: 90% CDAX Index, 10% 6-miesięczna stawka WIBID

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do osób chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek
z siedzibą w Niemczech i równocześnie akceptują sugerowaną co najmniej 5-letnią perspektywę inwestycyjną.

Z uwagi na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest nieodpowiedni dla inwestorów nieakceptujących dużych, okresowych wahań wartości tytułów uczestnictwa funduszy źródłowych związanych z koncentracją aktywów subfunduszu na rynku niemieckim, który jest głównym komponentem funduszu.

SYNTETYCZNY WSKAŻNIK RYZYKA I ZYSKU

Minimalny sugerowany horyzont inwestycji - 5 lat

POZNAJ ZARZĄDZAJĄCEGO

JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI - zarządzający Investor Niemcy

Od 1997 r. związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Przez wiele lat związany z DWS Polska TFI, przejętym później przez Investors TFI,
w którym zarządza portfelami akcyjnymi funduszy. Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji i Chief Investment Officer (CIO).

PROGNOZY ZARZĄDZAJACEGO

Niemiecka gospodarka pozostanie silna. Handel zagraniczny będzie jednym z głównym motorów rozwojowych, co jest zasługą sukcesu odniesionego w dwóch podstawowych kierunkach niemieckiej wymiany handlowej, do USA (10% eksportu) i do pozostałych krajów Unii Europejskiej (60%).

W związku z rozwojem eksportu w ostatnich latach Niemcy stały się krajem mogącym się pochwalić prawie najniższą stopą bezrobocia na świecie. Trwający nieprzerwanie od 2010 r. wzrost zatrudnienia oraz widoczny w ostatnich latach wzrost płac stały się solidnym fundamentem rozwoju drugiego po eksporcie filara niemieckiej gospodarki, czyli popytu wewnętrznego. Od 2014 r. konsumenci coraz śmielej sięgają do swoich portfeli, zwiększając wydatki, co widoczne jest w rosnącej dynamice sprzedaży detalicznej.

Te dwa potężne filary niemieckiej gospodarki – eksport i popyt wewnętrzny powodują, że Niemcy odnotowują obecnie, jako jeden
z nielicznych krajów świata, jednocześnie dwie nadwyżki: handlową i budżetową.

 

 

CHARAKTERYSTYKA I WYNIKI FUNDUSZY ŹRÓDŁOWYCH

 • Fundusze źródłowe zarządzane są przez menadżerów z ponad 15-letnim doświadczeniem.
 • Aktywa funduszy źródłowych wynoszą ponad 9 mld EUR.
 • Trzy z nich mają prawie długą historię jak warszawska giełda. Najstarszy powstał w 1993 r., najmłodszy w 2012 r.
 • Trzy z czterech funduszy pobiły benchmark w perspektywie 3- i 5-letniej. Najlepszy wynik względem wzorca odnotował DWS Aktien Strategie. W ostatnich 5 latach zyskał +76,1%, czyli o +33,3 pkt. proc. więcej niż HDAX.
 • Fundusz z najwyższym wynikiem w perspektywie 5-letniej to DWS German Small/Mid Cap: +88,0%. Jego stopa zwrotu jest nieco niższa od benchmarku MDAX (+89,7%).
 • Najmłodszy z funduszy Deutsche Invest I German Equities od uruchomienia (sierpień 2012 r.) wypracował +49,0% zysku, podczas gdy zmiana procentowa benchmarku CDAX za ten sam okres wyniosła +40,7%.
 • Największy z funduszy źródłowych pod względem zarządzanych aktywów DWS Deutschland (5,3 mld EUR) odnotował w perspektywie 5-letniej +53,1% zysku, a wzorzec CDAX +40,5%.

WIĘCEJ O GOSPODARCE

 • Czwarta gospodarka świata i największa w Europie (PKB: 3,9 bln dolarów).
 • Trzeci największy eksporter na świecie.
 • Silne spółki budujące markę Niemiec w wielu sektorach, m.in.:
  • chemiczny – BASF, Bayer
  • odzieżowy – Adidas, Puma
  • elektrotechniczny – Siemens, ThyssenKrupp
  • motoryzacyjny - Audi, BMW, Volkswagen.
 • Olbrzymi popyt wewnętrzny – 81 mln mieszkańców, malejące bezrobocie i miejsce w pierwszej dziesiątce krajów o największym dochodzie do dyspozycji gospodarstw domowych.
 • Nacisk na rozwój – drugie miejsce Niemiec w corocznym zestawieniu Bloomberg Innovation Index oceniającym innowacyjność krajów na całym świecie.
 • Jeden z największych rynków akcji i obligacji na świecie. Dzięki sile niemieckiej gospodarki, w przeciągu ostatnich 50 lat indeks DAX zanotował ponad 20-krotny wzrost.
 • Jedna z najszybciej rozwijających się giełd z krajów wysokorozwiniętych w ostatnich 25 latach.

 

 • Na tle indeksów MSCI dla rynków rozwiniętych świata i Europy w ciągu dekady DAX przyniósł najlepszy zwrot. W porównaniu do indeksu MSCI dla rynków rozwijających się w tym samym czasie wzrósł w podobnym stopniu, ale przy niższej zmienności.
 • Giełda we Frankfurcie znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem kapitalizacji na świecie,
  w Europie jest na trzecim miejscu. Jest 6 razy większa pod względem kapitalizacji (ok. 1,6 bln USD) od warszawskiej giełdy.
 • Średnie miesięczne obroty (122 mld USD) są ponad 30 razy większe niż na warszawskiej giełdzie.

Investors TFI S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, oraz nie są tożsame z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględniają pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.